اصول طراحی شبکه (بر اساس استانداردهای سیسکو)

shakhes 25

1. اصول کلی طراحی شبکه طراحی درست زیرساخت شبکه از ارکان اصلی پایداری کسب و کار امروزی است؛ این اصول از دو بخش “روش طراحی شبکه” و “مدل های ساختار شبکه” تشکیل شده که در این مقاله به روش طراحی شبکه پرداخته شده است. 1-1(روش طراحی شبکه) Network Design Methodology شبکه ها می توانند پیچیده…