Platform Service Controller

Platform Service Controller

Platform Service Controller  اجزای بسیاری دارد که یکی از آنها single sign On (SSO) است وظیفه این Component  فرآیند authentication , authorization است. این component برای authentication نیاز به یک security Database  دارد که در آن Account های مختلف وجود داشته باشند. یکی از این database ها، Local SSO است. این database در حین فرآیند نصب Vcenter به همراه آن بصورت embedded نصب می‌شود .