SOC

Learning services

SOC

Learning services

خدمات آموزشی/SOC

دوره آموزشی مرکز عملیات امنیت SOC بومی سازی شده پویه‌گام نخســتین بار در سطح کشور و برآمــده از تجربــه کاری موفق ســالیان شرکت پویه گام است که با ورود در پروژهها و همچنین رصد بازار، وجــود فضای کاری مهمی در کشــور مشــاهده کردهاســت.

این دوره برای نخســتین بار در سطح کشور و برآمــده از تجربــه کاری موفق ســالیان شرکت پویه گام است، دوره آموزشی مرکز عملیات امنیت SOC بومی سازی شده  بر اساس مدل Deloitte شما را قادر می سازد متناسب نیاز کسب و کارتان امنیت سازمانتان را بهبود بخشید.

سازمانهای بســیاری، پروژه استقرار SOC را تعریف میکنند ولی به علت پیروی نکردن از مدلی که نیازها، داراییهــا، توانمدیها، اولویتهای سازمان، کسب وکار و ذیفعان را در نظر بگیرد و مســیر توسعه SOCرا نیز معرفی کند بیشــتر این پروژهها به میزانی که مدیریت نیاز داشــته رافع نیاز ســازان نبودهاند.امتیــاز ایــن دوره مشخص شدن جایــگاه مفاهیــم و ماژولهــای  SOCو بهینهشــدن هزینه به فایده پروژههایSOC اســت و مدیران را به مؤثر بودن هزینه های صورتگرفته مطمئن یا شفاف میکند.

در این دوره از اســتانداردها و چارچوبها و مدلهای ســازمانها و شرکتهای بسیاری وDeloitte، BASIM، COBIT، ISO ماننــد NISTو IBMاستفاده شده است.

 

پیشــنهاد میشــود پس از گذرانــدن آن، دوره Big Picture™ V1.0نیــز برداشــته شــود؛ زیرا در ایــن تصویر بــزرگ مدیران و کارشناســان امنیت را قادر میســازد تا از فاصلــه دور ماژولهــای امنیتــی خود را بســازند ولی بــرای تکمیــل توانمندی مدیریتــی و اجرایــی بنابر نیاز ســازمان هریک از ماژولها و روشهای ارتباطی آنها دورههــای جداگانهای دارد کــه SOCخود یکی از ماژولهــا ــت؛همچنین اجزای متشکله SOCها از لحاظ ابزاری و فرایندی و چارچوبی شامل مدلها و ابزارهایی هستند که هر یک به شکل جداگانه به شکل دوره یا سمینار قابل ارائه هستند.

 • بعـــــد از ایــــــن دوره چـــــــه توانمندیهایی خواهید داشت؟

شــرکت کننــدگان در ایــن دوره ایــن توانمندی را مییابنــد تا در وهله اول چارچوبهای مناســب جهــت ارزیابی و گلوگاههــای امنیــت ســازمان کارفرما را با ســنجش شــرایط و نیازهــای محیط و کسب وکار کارفرما مشخص کنند.

بــا نیازســنجی اولویتهای کســب وکار و اولویتهای مدیران و ذینفعان وارد انتخاب ابزارها، روشها، فرایندها و مهارتهای افراد مسئول در لایه‎‌های SOCمیشوند و با روش اولویتبندی و اقدامات مربوط به نقاط ضعف رصدشده آشنا خواهند شد.

در انتهای دوره فــرد میتواند مفاهیم رصد مدیریــت و اعــلام رخدادهــای امنیتی را بررســی کند و بداند که چگونــه اقداماتی را باید برای هر کســبوکار سفارشی ســازی کند.

 • در این دوره چه می آموزید؟

فرادی که در دوره آموزشی مرکز عملیات امنیت SOC بومی سازی شده پویه‌گام شرکت خواهندکــرد قدم به قــدم با مفاهیم زیر آشنا می شوند:

 1. مدل بلوغ و اثر آن در توسعه
 2. مدلDeloitteدر توسعه امنیت اطلاعات
 3. چارچوب نیازسنجی در پروژه
 4. چارچوبهای NISTو IBMبرای ارزیابی و انتخاب ابزار
 5. چارچوبهــای BASIMبــرای ارزیابی و انتخاب ابزار
 6. بررســی SOCبهعنــوان یک سیســتم مشتمل بر فرایندها، افراد و ابزارها
 7. مدل توسعه عملکردSOC
 • ایــن دوره بــرای چــه کســانی مناسب است؟
 1. مدیــران امنیت ســازمانها جهت آشــنایی با ماژولها نحــوه ارتباطات بــرای برنامهریــزی و مدیریتپذیری منابع SOCو نقشه توسعه  و مؤثر هزینه کردن منابع
 2. مدیران فنی امنیت جهــت روش مدیریت ماژولهــا، ابزارهــا، فرایندهــا انتخــاب و اولویت بندی ها
 3. کارشناســان جهت آشــنایی بــا وجه ها و فضاهای کاری موجــود در ، SOCاثرگذاری و اثر پذیری ابزارها و فرایندها همچنین این دوره به صــورت Foundation جهت ســازمانها قابلارائه اســت تا بتوانند اثرگذاری و اثرپذیــری ماژولهای امنیتی بر SOCرا بررسی کنند.
مرکز عملیات امنیت soc بومی
مرکز عملیات امنیت soc بومی
side

پویه‌گام در یک نگاه

تاریخچه
با دارا بودن پیشینه مخابراتی و کامپیوتری موفق و با در نظر داشتن این اصل مهم که ارتباط “برنده – برنده” بهترین نوع ارتباط و همکاری است؛ از شهریور­ماه ۱۳۸۵ شروع به فعالیت نموده است.
عضویت در شرکت‌های دانش بنیان
شرکت پویه‌گام در زمستان سال ۹۵ به عضویت شرکت‌های دانش بنیان در آمد، یکی از عنصرهای کلیدی که موجب این افتخار شد، چارچوب ارزیابی Big Picture™ توسط معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری بود.
راهکاری مخصوص سازمان شما
هر سازمانی نیاز‌های خاص خود را دارد، ما نیاز های کسب و کار شما را درک می کنیم و راهکاری متناسب با سازمان شما ارائه می دهیم.
Big Picture™ V1.0
چهارچوب جدیدی است، که با پویایی و ملزومات خود شمایی کلی از سیستم شما متصور شده، و شما را قادر می سازد که به وضح مسیر استراتژیک درست را بپماید.
اخذ مجوز نما
پروانه فعالیت در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)
خدمات ماژولار
برنامه ریزی استراتژیک به شما این امکان را می دهد، که به خدمات فناوری اطلاعات به صورت توسعه یافته دسترسی داشته باشید.