Big Picture™ V1.0

Learning services

Big Picture™ V1.0

Learning services

خدمات آموزشی/Big Picture™ V1.0

دوره آموزشی تصویر بزرگ™ | Big Picture™ V1.0  پویه‌گام  به شما این توانایی را می دهد  تا مدل™ Big Picture را بهتر درک کنید. نیازهای امنیتی برای کسب و کارهای مختلف دارای ماژولهــای متفــاوت بــا اولویتهای متفاوت اســت؛ لذا در این میــان مدلی جهت شناسایی و نیل به این نیازهای امنیتی به صورت یکپارچه وجــود دارد، که در این دوره شــرکت پویه‌گام برای نخستین بار در سطح کشور مدل ™ Big Picture جهت شناســایی ماژولهای مورد نیاز، تعیین اولویت آن ماژول برای آن کســب وکار و برنامه رسیدن به آن را ارائه میدهد.

این دوره برای نخستین بار در سطح کشور و برآمده از تجربه کاری موفق ســالیان شرکت پویه گام اســت کــه بــا ورود در پروژه‌ها و همچنین رصد بــازار، وجود فضــای کاری مهمی در کشــور را مشــاهده کردهاســت. ســازمانهای بســیاری، پروژه هــای بهبود و توســعه امنیــت را تعریف می کننــد ولی به علت در نظر نگرفتن تصویر بزرگ امنیت، ماژولهای امنیتی نامناســب یــا مفقود در نقشــه امنیت ســازمان بر جــای میماند. ازهمیــن روی با وجــود اینکه ســازمانها، بودجــه و عملیــات بــرای ارتقــای امنیت تخصیص می دهند به میزان مــورد انتظاری از امنیت موردنیاز ســازمان نرســند. شاید بتوان این گونه جمع بندی کرد که امتیاز این دوره شفاف شــدن جایگاه مفاهیم امنیتی و بهینه شدن هزینه به فایده پروژه‌های امنیتی است.

بعـــــد از دوره آموزشی تصویر بزرگ™  Big Picture™ V1.0  پویه‌گام  چـــــــه توانمندیهایی خواهیدداشت؟

افــرادی کــه در دوره آموزشی تصویر بزرگ™ Big Picture™ V1.0 پویه‌گام دوره شرکت می کنند در وهله اول خواهندتوانست با ســنجش شــرایط و نیازهــای محیط و کســب وکار کارفرما، چارچوبهای مناسب برای ارزیابی و توسعه امنیت سازمان کارفرما را انتخاب کننــد. با نیازســنجی اولویتهای کسب وکار و اولویت های و ذی نفعان، وارد انتخــاب ابزارها، روشهــا، فرایندها و مهارتهای افراد مســئول شــده و درنهایت روشهای ارزیابی و کارایی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

ایــن دوره روش اولویت بنــدی و بهبــود نقاط ضعف مــورد بحث قــرار میگیرد و در انتهای دوره، فــرد می توانــد تصویر بزرگ امنیت سازمان کارفرما را با توجه به نیازهای کســب وکار، محیط کاری، نیــاز ذینفعان، قوانین و محیط خارج از سازمان ترسیم کند

در این دوره چه می آموزید؟

افــرادی کــه در ایــن دوره شــرکت می کنند قدم به قدم با مفاهیم زیر آشنا می شوند:

 1. مدل بلوغ و اثر آن در توسعه
 2. مدلDeloitteدر توسعه امنیت اطلاعات
 3. چارچوبCOBIT
 4. مفاهیــم مدیریــت و برنامهریزی جهت اجرای توسعه امنیت
 5. چارچوب نیازسنجی در پروژ
 6. استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات
 7. مدلهــای امنیتــی معــروف و سفارشی سازی شده در کسب وکارها
 8. چارچوبهای NISTو IBMبرای ارزیابی و انتخاب ابزار
 9. چارچوبهــای BASIMبــرای ارزیابی و انتخاب ابزار
 10. ایجاد تصویر یکپارچه بــا بهره گیری از مدلها و چارچوب های فوق
  .

ایــن دوره بــرای چــه کســانی مناسب است؟

مدیــران امنیت ســازمان‌ها جهت آشــنایی با ماژولها نحــوه ارتباطات جهت برنامه ریــزی و مدیریت پذیری منابع سازمان و مؤثر هزینه کردن منابع.
مدیران فنــی امنیت جهــت روش مدیریت ماژولها، ابزارهــا، فرایندها انتخاب و اولویت بندی‌ها و نیز کارشناســان جهت آشنایی با وجه‌هــا و فضاهای کاری موجــود در امنیت اطلاعات، اثرگــذاری و اثر پذیــری ابزارها و فرایندها مخاطبان این دوره هستند.

برای آشنایی با دیگر دوره‌های شرکت پویه‌گام به قسمت خدمات آموزشی مراجعه کنید

دوره آموزشی تصویر بزرگ™ | Big Picture™ V1.0 | پویه‌گام

پویه‌گام در یک نگاه

تاریخچه
با دارا بودن پیشینه مخابراتی و کامپیوتری موفق و با در نظر داشتن این اصل مهم که ارتباط “برنده – برنده” بهترین نوع ارتباط و همکاری است؛ از شهریور­ماه ۱۳۸۵ شروع به فعالیت نموده است.
عضویت در شرکت‌های دانش بنیان
شرکت پویه‌گام در زمستان سال ۹۵ به عضویت شرکت‌های دانش بنیان در آمد، یکی از عنصرهای کلیدی که موجب این افتخار شد، چارچوب ارزیابی Big Picture™ توسط معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری بود.
راهکاری مخصوص سازمان شما
هر سازمانی نیاز‌های خاص خود را دارد، ما نیاز های کسب و کار شما را درک می کنیم و راهکاری متناسب با سازمان شما ارائه می دهیم.
Big Picture™ V1.0
چهارچوب جدیدی است، که با پویایی و ملزومات خود شمایی کلی از سیستم شما متصور شده، و شما را قادر می سازد که به وضح مسیر استراتژیک درست را بپماید.
اخذ مجوز نما
پروانه فعالیت در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)
خدمات ماژولار
برنامه ریزی استراتژیک به شما این امکان را می دهد، که به خدمات فناوری اطلاعات به صورت توسعه یافته دسترسی داشته باشید.