Big Picture™ V1.0

Learning services

Big Picture™ V1.0

Learning services

خدمات آموزشی/Big Picture™ V1.0

دوره آموزشی تصویر بزرگ™ | Big Picture™ V1.0 پویه‌گام به شما این توانایی را می دهد  تا مدل™ Big Picture را بهتر درک کنید. نیازهای امنیتی برای کسب و کارهای مختلف دارای ماژول‌هــای متفــاوت بــا اولویت‌ها متفاوت اســت؛ لذا در این میــان مدلی جهت شناسایی و نیل به این نیازهای امنیتی به صورت یکپارچه وجــود دارد.

 در این دوره شــرکت پویه‌گام برای نخستین بار در سطح کشور مدل ™ Big Picture جهت شناســایی ماژول‌های مورد نیاز، تعیین اولویت آن ماژول برای آن کســب وکار و برنامه رسیدن به آن را ارائه می‌دهد.

این دوره برای نخستین‌بار در سطح کشور و برآمده از تجربه کاری موفق ســالیان شرکت پویه‌گام اســت کــه بــا ورود در پروژه‌ها و همچنین رصد بــازار ، وجود  فضــای کاری مهمی در کشــور را مشــاهده کرده اســت.
ســازمان‌های بســیاری، پروژه‌هــای بهبود و توســعه امنیــت را تعریف می‌کننــد، ولی به علت در نظر نگرفتن تصویر بزرگ امنیت، ماژول‌های امنیتی نامناســب یــا مفقود در نقشــه امنیت ســازمان بر جــای می‌ماند. ازهمیــن روی با وجــود اینکه ســازمان‌ها، بودجــه و عملیــات بــرای ارتقــای امنیت تخصیص می‌دهند به میزان مــورد انتظاری از امنیت مورد نیازشان نمی‌رســند.

شاید بتوان این‌گونه جمع‌بندی کرد که امتیاز این دوره شفاف شــدن جایگاه مفاهیم امنیتی و بهینه شدن هزینه به فایده پروژه‌های امنیتی است.

بعـــــد از دوره آموزشی تصویر بزرگ™  Big Picture™ V1.0  پویه‌گام  چـــــــه توانمندی‌هایی خواهید داشت؟

افــرادی کــه در دوره آموزشی تصویر بزرگ™ Big Picture™ V1.0 پویه‌گام دوره شرکت می‌کنند در وهله اول خواهند توانست با ســنجش شــرایط و نیازهــای محیط و کســب وکار کارفرما، چارچوب‌های مناسب برای ارزیابی و توسعه امنیت سازمان کارفرما را انتخاب کننــد. با نیازســنجی اولویت‌های کسب وکار و اولویت‌های و ذی‌نفعان، وارد انتخــاب ابزارها، روش‌هــا، فرایندها و مهارت‌های افراد مســئول شــده و درنهایت روش‌های ارزیابی و کارایی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ایــن دوره روش اولویت بنــدی و بهبــود نقاط ضعف مــورد بحث قــرار می‌گیرد و در انتهای دوره، فــرد می‌توانــد تصویر بزرگ امنیت سازمان کارفرما را با توجه به نیازهای کســب وکار، محیط کاری، نیــاز ذینفعان، قوانین و محیط خارج از سازمان ترسیم کند.

در این دوره چه می‌آموزید؟

افــرادی کــه در ایــن دوره شــرکت می‌کنند قدم به قدم با مفاهیم زیر آشنا می‌شوند:

  1. مدل بلوغ و اثر آن در توسعه
  2. مدل Deloitte در توسعه امنیت اطلاعات
  3. چارچوب COBIT
  4. مفاهیــم مدیریــت و برنامه‌ریزی جهت اجرای توسعه امنیت
  5. چارچوب نیازسنجی در پروژ
  6. استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات
  7. مدل‌هــای امنیتــی معــروف و سفارشی‌سازی شده در کسب وکارها
  8. چارچوب‌های NISTو IBMبرای ارزیابی و انتخاب ابزار
  9. چارچوب‌هــای  BASIMبــرای ارزیابی و انتخاب ابزار
  10. ایجاد تصویر یکپارچه بــا بهره‌گیری از مدل‌ها و چارچوب‌های فوق

ایــن دوره بــرای چــه کســانی مناسب است؟

مدیــران امنیت ســازمان‌ها :جهت آشــنایی با ماژول‌ها نحــوه ارتباطات جهت برنامه‌ریــزی و مدیریت‌پذیری منابع سازمان و مؤثر هزینه کردن منابع

مدیران فنــی امنیت :جهــت روش مدیریت ماژول‌ها، ابزارهــا، فرایندها انتخاب و اولویت‌بندی‌ها

و نیز کارشناســان : جهت آشنایی با وجه‌هــا و فضاهای کاری موجــود در امنیت اطلاعات، اثرگــذاری و اثر پذیــری ابزارها و فرایندها

مخاطبان این دوره هستند.

برای آشنایی با دیگر دوره‌های شرکت پویه‌گام به قسمت خدمات آموزشی مراجعه کنید.

دوره آموزشی تصویر بزرگ™ | Big Picture™ V1.0 | پویه‌گام

side

پویه‌گام در یک نگاه

تاریخچه
با دارا بودن پیشینه مخابراتی و کامپیوتری موفق و با در نظر داشتن این اصل مهم که ارتباط “برنده – برنده” بهترین نوع ارتباط و همکاری است؛ از شهریور­ماه ۱۳۸۵ شروع به فعالیت نموده است.
عضویت در شرکت‌های دانش بنیان
شرکت پویه‌گام در زمستان سال ۹۵ به عضویت شرکت‌های دانش بنیان در آمد، یکی از عنصرهای کلیدی که موجب این افتخار شد، چارچوب ارزیابی Big Picture™ توسط معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری بود.
راهکاری مخصوص سازمان شما
هر سازمانی نیاز‌های خاص خود را دارد، ما نیاز های کسب و کار شما را درک می کنیم و راهکاری متناسب با سازمان شما ارائه می دهیم.
Big Picture™ V1.0
چهارچوب جدیدی است، که با پویایی و ملزومات خود شمایی کلی از سیستم شما متصور شده، و شما را قادر می سازد که به وضح مسیر استراتژیک درست را بپماید.
اخذ مجوز نما
پروانه فعالیت در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)
خدمات ماژولار
برنامه ریزی استراتژیک به شما این امکان را می دهد، که به خدمات فناوری اطلاعات به صورت توسعه یافته دسترسی داشته باشید.