تفاوت ITIL با ISO 20000

تفاوت ITIL با ISO 2000

، مهندس سروژ هاکوپیان، رئیس هیئت‌مدیره شرکت پویه‌گام، درباره تفاوت‌های ITIL و ISO20000 چنین گفت: “اگر بخواهیم به تفاوت‌های بنیادی میان ITIL  و ISO20000 اشاره کنیم، اولین نکته BEST PRACTICE  بودن ITIL  و ارائه مجموعه‌ای از راهکارها در مقابل استاندارد و CODE PRACTICE  بودن ISO20000 است.” تفاوت ITIL با ISO 20000 چیست سروژ هاکوپیان در…