آشنایی با اکتیو دایرکتوری

اکتیو

اکتیو دایرکتوری به مجموعه خدمات ایجاد شده توسط مایکروسافت که در کنار هم یک زیرساخت شبکه را ارائه می دهند، گفته میشود. سرویس اکتیو دایرکتوری (Active Directory) یکی از مهم ترین چیزهایی است که در سازمان هایی ارائه دهنده خدمات شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. اکتیو دایرکتوری (AD) به مدیریت منابع شبکه در سازمان…