ISMS

Learning services

ISMS

Learning services

خدمات آموزشی/ISMS

دوره آموزشی سیســتم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

دوره کاربردی آموزشی سیســتم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) پویه‌گام به شما کمک می کند در ترســیم چگونگی ایجاد، اســتقرار و توسعه سیســتم مدیریت امنیت اطلاعات با روی کرد سفارشی ســازی شــده برآمده از نیاز کســب و کار، نیــاز ذی نفعان، اســتراتژی مدیران و تهدیدهای محیط مزیتی اســت که شــرکت پویه گام در این دوره ایجاد می کند.

این دوره این دوره برای نخســتین بار در سطح کشور و برآمــده از تجربــه کاری موفق ســالیان شرکت پویه گام در زمینه استقرار سیستم مدیرت امنیت اطلاعات ISMS است.

بعـــــد از دوره آموزشی سیستم مدیریت امنیت ISMS دوره چـــــــه توانمندیهایی خواهید داشت؟

در این دوره افراد با تجربه‌های موفــق ISMSو رمــز موفقیت آنها آشــنا خواهند شد. اســتفاده از جند چارچوب جهت مدیریت پروژه را تمرین خواهند کرد. استفاده از سطح بلوغ جهت استقرار سیستم را آشنا خواهند شد. چگونگی ارتباط مــاژول ISMSبــا تصویر بزرگ امنیت را مشاهده خواهند کرد.

در این دوره چه می آموزید؟

افــرادی کــه در ایــن دوره شــرکت خواهند کرد قدم به قدم با مفاهیم زیر آشنا می شوند:

  1. مدل بلوغ و اثر آن در توسعه
  2. مدل Deloitteدر توسعــــه امنیــــت اطلاعات
  3. چارچوب نیازسنجی در پروژه ISO27000

ایــن دوره بــرای چــه کســانی مناسب است؟

مدیــران امنیــت ســازمانها بــه شــکل کارگاهــی تمرین سفارشــی ســازی و شــنوایی بــه مشــتری را انجام می دهند.
مدیران فنی امنیت جهــت روش مدیریت ماژول ها، ابزارها، فرایندها انتخاب و اولویت بندی ها و سفارشی سازی آنها تمرین انجاممی دهند.

برای مشاهده اینفوگرافیک سیســتم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) به قسمت اینفوگرافیک‌های وب سایت مراجعه کنید.

دوره آموزشی سیســتم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) | پویه‌گام

پویه‌گام در یک نگاه

تاریخچه
با دارا بودن پیشینه مخابراتی و کامپیوتری موفق و با در نظر داشتن این اصل مهم که ارتباط “برنده – برنده” بهترین نوع ارتباط و همکاری است؛ از شهریور­ماه ۱۳۸۵ شروع به فعالیت نموده است.
عضویت در شرکت‌های دانش بنیان
شرکت پویه‌گام در زمستان سال ۹۵ به عضویت شرکت‌های دانش بنیان در آمد، یکی از عنصرهای کلیدی که موجب این افتخار شد، چارچوب ارزیابی Big Picture™ توسط معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری بود.
راهکاری مخصوص سازمان شما
هر سازمانی نیاز‌های خاص خود را دارد، ما نیاز های کسب و کار شما را درک می کنیم و راهکاری متناسب با سازمان شما ارائه می دهیم.
Big Picture™ V1.0
چهارچوب جدیدی است، که با پویایی و ملزومات خود شمایی کلی از سیستم شما متصور شده، و شما را قادر می سازد که به وضح مسیر استراتژیک درست را بپماید.
اخذ مجوز نما
پروانه فعالیت در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)
خدمات ماژولار
برنامه ریزی استراتژیک به شما این امکان را می دهد، که به خدمات فناوری اطلاعات به صورت توسعه یافته دسترسی داشته باشید.