ISMS

Learning services

ISMS

Learning services

خدمات آموزشی/ISMS

دوره آموزشی سیســتم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

دوره کاربردی آموزشی سیســتم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) شرکت پویه‌گام به شما کمک می‌کند در ترســیم چگونگی ایجاد، اســتقرار و توسعه سیســتم مدیریت امنیت اطلاعات با رویکرد سفارشی‌ســازی شــده گامی به پیش بردارید . این دوره مزیتی است که شرکت پویه‌گام  برآمده از نیاز کســب و کار، نیــاز ذی نفعان، اســتراتژی مدیران و تهدیدهای محیط ایجاد می‌کند.

این دوره برای نخســتین بار در سطح کشور و برآمــده از تجربــه کاری موفق، شرکت پویه‌گام در زمینۀ استقرار سیستم مدیرت امنیت اطلاعات ISMS  طراحی شده است

بعـــــد از دوره آموزشی سیستم مدیریت امنیتISMS ، چه توانمندی‌هایی خواهید داشت؟

در این دوره افراد با تجربه‌های موفــق  ISMSو رمــز موفقیت آنها آشــنا خواهند شد.
اســتفاده از چند چارچوب جهت مدیریت پروژه را تمرین خواهند کرد.
استفاده از سطح بلوغ جهت استقرار سیستم،  را به صورت کاربردی یاد می‌گیرند.
 چگونگی ارتباط  بین  مــاژول  ISMSبــا تصویر بزرگ امنیت،  را مشاهده خواهند کرد.

در این دوره چه می‌آموزید؟

افــرادی کــه در ایــن دوره شــرکت خواهند کرد قدم به قدم با مفاهیم زیر آشنا می‌شوند:
1. مدل بلوغ و اثر آن در توسعه
2. مدل  Deloitteدر توسعۀ امنیت اطلاعات
3. چارچوب نیازسنجی در پروژه  ISO27000

ایــن دوره بــرای چــه کســانی مناسب است؟

مدیــران امنیــت ســازمان‌ها بــه شــکل کارگاهــی، تمرین سفارشــی‌ســازی و شــنوایی از مشــتری را انجام می‌دهند.
مدیران فنی امنیت  برای  روش مدیریت ماژول‌ها، ابزارها، فرایندهای انتخاب و اولویت‌بندی‌ها و سفارشی‌سازی آنها را تمرین می‌کنند.
برای مشاهدۀ اینفوگرافیک سیســتم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) به قسمت اینفوگرافیک‌های وب سایت، مراجعه کنید.

دوره آموزشی سیســتم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) | پویه‌گام

side

پویه‌گام در یک نگاه

تاریخچه
با دارا بودن پیشینه مخابراتی و کامپیوتری موفق و با در نظر داشتن این اصل مهم که ارتباط “برنده – برنده” بهترین نوع ارتباط و همکاری است؛ از شهریور­ماه ۱۳۸۵ شروع به فعالیت نموده است.
عضویت در شرکت‌های دانش بنیان
شرکت پویه‌گام در زمستان سال ۹۵ به عضویت شرکت‌های دانش بنیان در آمد، یکی از عنصرهای کلیدی که موجب این افتخار شد، چارچوب ارزیابی Big Picture™ توسط معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری بود.
راهکاری مخصوص سازمان شما
هر سازمانی نیاز‌های خاص خود را دارد، ما نیاز های کسب و کار شما را درک می کنیم و راهکاری متناسب با سازمان شما ارائه می دهیم.
Big Picture™ V1.0
چهارچوب جدیدی است، که با پویایی و ملزومات خود شمایی کلی از سیستم شما متصور شده، و شما را قادر می سازد که به وضح مسیر استراتژیک درست را بپماید.
اخذ مجوز نما
پروانه فعالیت در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)
خدمات ماژولار
برنامه ریزی استراتژیک به شما این امکان را می دهد، که به خدمات فناوری اطلاعات به صورت توسعه یافته دسترسی داشته باشید.