اهمیت ارتباطات موثر در مدیریت پروژه

اهمیت ارتباطات موثر در مدیریت پروژه

مدیریت پروژه “از آنجایی که مخالفتی نمی‌شنیدم، فرض کردم همه چیز خوب پیش می‌رود.” این یکی از جملات پرکاربرد در پروژه‌های در حال شکست است. این جمله نشان دهندۀ ویژگی مدیران پروژه‌ای است که با اعضای تیم رابطۀ موثری ندارند. ارتباطات موثر، کلید موفقیت مدیریت پروژه است اگر مدیر پروژه‌ای هستید که در آن مشکلات زیر وجود…