سوئیچ های سیسکو نکسوس Nexus Cisco

سوئیچ های سیسکو نکسوس Nexus Cisco

شاید شما هم کابل کشی‌های انبوه در دیتاسنترهای بزرگ را دیده باشید اما علت چیست؟ سوئیچ های سیسکو نکسوس Nexus Cisco راه‌حلی برای این مشکل قدیمی دارد.   در طراحی دیتا سنتر‌های قدیمی و بر اساس مدل سنتی، شبکه LAN و شبکه SAN از هم مجزا هستند و ترافیک هر کدام از مسیر مجزا عبور…