آشنایی با متدولوژی OWASP

OWASP

مقدمه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و بوجود آمدن شبکه های جدید باید از آنها در برابر تهدیدات افراد مختلف محافظت شود.متدولوژی OWASP یکی از روش های مقابله با این تهدیدات است و باعث ایمن شدن شبکه ما در برابر نفوذهای مختلف می شود. بنیاد OWASP Open web application security project (پروژه امنیت برنامه های تحت…