فضای مجازی و تهدیدات امنیتی آن

Pooye Content CST 14011231 00 01 min

  “تهدید امنیت سایبری به هرگونه حمله مخرب احتمالی اشاره دارد که به دنبال دسترسی غیرقانونی به داده ها، اختلال در عملیات دیجیتال یا آسیب رساندن به اطلاعات است.”   متخصصان امنیت سایبری به طور مداوم از سیستم های کامپیوتری در برابر انواع مختلف تهدیدات سایبری دفاع می کنند. حملات سایبری هر روز به مشاغل…

کارگاه آنلاین مطالعه موردی برای پست انتقال برق

انتقال برق

تحلیل و مدیریت مخاطرات امنیت سایبری در فیلم این کارگاه به روش تحلیل و مدیریت مخاطرات امنیت سایبری زیرساخت های صنعتی نگاهی نو ارایه شده است، به نحوی که تصمیمات برای پایدارتر شدن و به حداقل رساندن ریسک¬ها و خسارات امنیت سایبری با دید کل نگر ممکن گردد. در این رویکرد از استادنداردهای زیر استفاده…