آشنایی با مانیتورینگ و ابزارهای آن

سرویس مانیتورینگ ، مانیتورینگ شبکه

در سازمان‌های بزرگ است که نظارت و مدیریت بر کارکنان سخت‌تر از سازمان‌های کوچک است و یک شخص نمی‌تواند به آسانی بر کل سازمان نظارت کند، اینجاست که سرویس مانیتورینگ به کمک آن سازمان می‌آید. سرویس مانیتورینگ علاوه بر اینکه بر عملکرد افراد نظارت دارد ، می‌تواند با استفاده از اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کند  آمار…