اینفوگرافیک ایزو ISO 27001 چیست؟

هدف از تهیه این استاندارد بین المللی، ارائه مدلی است که بر اساس آن بتوان یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را ایجاد کرد و آن را اجرا، بهره برداری، پایش، بازنگری کرده و بهبود و ارتقاع بخشید

96%

از مدیران باور دارند که ایزو 27001 نقش مهمی در بالا بردن امنیت اطلاعات شرکت دارد

از کسب و کارهای کوچک حفره امنیتی دارند

از ارگان های بزرگ حفره امنیتی دارند

از کسب و کارهای کوچک می دانند که کارکنانشان قوانین امنیت اطلاعات را نقص می کنند

17%

از کسب و کارهای کوچک از حفره های امنیتی مربوط به کارکنانشان آسیب می بینند

از بدترین حفره‌های امنیتی براساس خطای غیر عمدی اتفاق می افتد

57%

36%