English

خدمات ایمن سازی شبکه (Hardening):

آپلود عکس

در عصر حاضر شاهد گسترش حضور شبکههای کامپیوتری در تمامی ابعاد زندگی خود هستیم. کافی است به اطراف خود نگاهی داشته باشیم تا به صحت گفته فوق بیشتر واقف شویم. همزمان با گسترش استفاده از کامپیوترهای شخصی و مطرح شدن شبکه های کامپیوتری و به دنبال آن اینترنت، حیات کامپیوترها و کاربران آن ها دستخوش تغییرات اساسی شده است. کاربران شبکههای کامپیوتری به منظور استفاده از دست‌آوردها و مزایای فنآوری اطلاعات و ارتباطات، ملزم به رعایت اصولی خاص و اهتمام جدی به تمامی مولفههای تاثیر گذار در تداوم ارائه خدمات در یک شبکه کامپیوتری میباشند. امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری از جمله این مولفه ها بوده که نمی توان آن را مختص یک فرد و یا سازمان در نظر گرفت. پرداختن به مقوله امنیت اطلاعات و ایمنسازی شبکههای کامپیوتری در هر کشور، مستلزم توجه تمامی کاربران صرف نظر از موقعیت شغلی و سنی به جایگاه امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکههای کامپیوتری بوده و میبایست به این مقوله در سطح کلان و از بعد منافع ملی نگاه کرد. وجود ضعف امنیتی در شبکههای کامپیوتری و اطلاعاتی، عدم آموزش و توجیه صحیح تمامی کاربران صرف نظر از مسئولیت شغلی آنان نسبت به جایگاه و اهمیت امنیت اطلاعات، عدم وجود دستورالعملهای لازم برای پیشگیری از نقایص امنیتی، عدم وجود سیاستهای مشخص و مدون به منظور برخورد مناسب و بموقع با اشکالات امنیتی، مسائلی را به دنبال خواهد داشت که ضرر آن متوجه تمامی کاربران کامپیوتر در یک کشور شده و عملا" زیرساخت اطلاعاتی یک کشور را در معرض آسیب و تهدید جدی قرار می دهد.  بنابراین، می بایست به موضوع امنیت اطلاعات و ایمنسازی شبکههای کامپیوتری، توجه جدی شده و از فرآیندهای متفاوتی در جهت مقاوم سازی آنها، استفاده گردد.

از این رو شرکت پویهگام خود را موظف می داند تا بیشتر تمرکز و توان خود را برای ایمنسازی شبکه مشتریان خود صرف کند. شرکت پویهگام با استفاده از تجربیات فراوان و ارزشمند خود در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای ایمنسازی شبکه در زمینههای  امنیت و مدیریت سرویسها، در حال فعالیت است. گفتنی است این شرکت با دارا بودن تجربه های Network Clamming تجربههای لازم جهت اجرا، پیادهسازی و مشاوره مدیریت سرویس و امنیت را دارا است.