English

خدمات مدیریت فن آوری اطلاعات :(ITIL)

امروزه وابستگی سازمان­‌‌‌ها به فن­آوری اطلاعات بسیار افزایش پیدا کرده و با افزایش پیچیدگی در تکنولوژی­های مورد استفاده در سازمان­ها مدیریت آن­ها سختتر شده است. بنابراین توسعه مدیریت خدمات فن­آوری اطلاعات در سازمان­ها به مسئلهای مهم تبدیل شده­است. یکی از مسائل مهمی که مدیران در سازمان­ها به آن توجه دارند بحث مدیریت روابط با مشتری است. سازمان باید مطمئن شود کیفیت سرویس­های ارائه شده به مشتری در سطح همان چیزی است که در ابتدا وعده داده شده­است. بنابراین توجه به توافقنامه­ها و مبحث مدیرت سطح خدمت از دیگر مواردی است که مورد توجه مدیران می­باشد.

چارچوب مدیریت خدمات فن­آوری اطلاعات ITIL شامل مجموعه‌ای از "به­روش‌ها" (Best Practice) برای مدیریت سازمان‌های فن­آوری اطلاعات با هدف ارائه ارزش برتر به کسب­وکار مشتریان می‌باشد. در دو دهه گذشته، چارچوب ITIL پرکاربردترین مجموعه راهنما در پیاده­سازی مدیریت خدمات فن­آوری اطلاعات با محوریت کسبوکار بوده­است.

در سازمان­های امروزی، هر کاربر اعتقاد دارد که کارکنان فن­آوری اطلاعات باید از برترین تجارب روز در این زمینه استفاده نمایند. اما زمانی که مسئله دنبـال کردن به­روش‌ها در حوزه فن­آوری اطلاعات مطرح میشود، مهم این است که چه ترکیبی از تجارب و چگونه پیادهسازی شوند. در این زمینه احتیاج به مرجعی خواهد بود که قابلیت اطمینان بالایی داشته و مورد اعتبار قرار گرفتهاست. برای این­که بتوان چنین مواردی را پوشش داد بایستی به سمت استانداردسازی فرآیندها در فن­آوری اطلاعات حرکت نمود. از این­رو ITIL یـک ساختار مشخص، ملموس و قابل اندازهگیری برای پیادهسازی تجارب برتر در زمینه فن­آوری اطلاعات می­باشد.

شرکت پویه‌‌گامجهت انجام پروژه‌های استقرار سیستم مدیریت خدمات فن­آوری اطلاعات برپایه ITIL از مراجع و بهروش­های دیگری نیز در حوزه راهبری و کنترل فرآیندی همچون COBIT و ISO 20000 استفاده می­نماید.

مزایای پیادهسازی موفق ایزو 20000 در سازمان:

 • افزایش رضایت مشتری از طریق ارائه خدمات به شکل حرفه­ایتر
 • بهبود خدمات IT با استفاده از بهروش­های تست شده و به اثبات رسیده
 • بهبود ROI (نرخ بازگشت سرمایه) مربوط به IT
 • بهبود عرضه خدمات Third Party از طریق ویژگی­های ITIL
 • ارتقاء توانایی­ها، قدرت رقابت و بهرهوری پرسنل واحد IT
 • کاهش هزینه آموزش
 • بهبود مقدار در دسترس بودن سیستمها/نرم افزارها
 • کاهش هزینه­ها/رخدادها
 • کاهش هزینههای پنهان مرسوم که تا حدی TCO(جمع هزینه مالکیت) را افزایش میدهد
 • استفاده بهتر از دارایی­ها
 • ایجاد تمایز کاری شفاف نسبت به رقبا
 • تطابق نزدیک با خدمات و محصولات تجاری کسب­وکار